Details

Result

Field Value
ansible_facts
{
    "keystone_pubkey": "c3NoLXJzYSBBQUFBQjNOemFDMXljMkVBQUFBREFRQUJBQUFCQVFETXFMZnBmVmxyUGE1S21VS2lVNTBkYjVEUGpSUEJXS1ZLSEhiS0FEVzhyRHY2SmJic0JPbUtqRUYrUko0cjNPamhidWViWnBLR0RhNEFTL3BaeGk2WG9KR1VteGVSSEF1b3p4S3lLZWJpT3BzZTUza3plZnQrUU9WQVk5bUQyNmxYRTlUeDd0ZkJxTVZLaHhSVmJUQjlHR2JyVTRmd2ZoTVlXUkpSdW9BWmhuYmc1MkVtMWgyU3EvcElOdVNXUUtKVlBuV0w2T2xybWhHTXYrVG1kRDNZK2xMYTl6RURpRUFtRWJreFJDL3MwMWdMZHovOGRXeUhlcUpxbTRPNWxNWW8wZTh6MG1INTk0SVpKbDdyMFFOcG5nS1FTb0VudHNGSm1vN3VPcmhWQnkwZ0VtNDdJczlCTG9YYkR4aFN2aDZtaUpSS2ZDSjVBYTVwYWNXN3B4NXQgYW5zaWJsZS1nZW5lcmF0ZWQgb24gYWlvMQo="
}
changed
False